Skip links

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ХОТЕЛ ТРОЯН ПЛАЗА ****

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за всички аспекти свързани със събирането, обработката, съхранението и използването на личните Ви данни и правата, които имате, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочете внимателно Политиката на Хотел Троян Плаза**** за поверителност и защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно. Ако не желаете да обработваме Вашите лични данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте!

В качеството си на администратор на лични данни, Хотел Троян Плаза**** се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Предоставената от Вас информация се съхранява в обезопасен софтуерен модул, криптиращ въведените данни.

 1. ОБРАБОТКА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Троян Плаза АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 110568205, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Република България.

Троян Плаза АД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към нас на адреса ни: гр. Троян, ул. П.Р. Славейков 54, Хотел Троян Плаза**** или на имейл: marketing@troyanplaza.com

 1. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ

2.1. За заявяване и потвърждаване на резервация, Хотел Троян Плаза събира и обработва следните данни:

 • При запитване, чрез контактната форма в уеб сайт – име и фамилия на лицето за контакт, 

e-mail адрес на лицето за контакт

 • При резервация по телефон – име и фамилия на лицето за контакт, телефон за обратна връзка и 

e-mail адрес за потвърждение на резервацията

2.2. За идентифициране и настаняване в Хотел Троян Плаза се обработват и съхраняват следните данни:

 • ЕГН / ЛНЧ
 • име на лицето (за български граждани – на кирилица, за чужденци – на латиница, съгласно националния документ) 
 • дата на раждане, пол, гражданство
 • номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност; дата на издаване и срок на валидност на документа държава, издала националния документ, 

Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. 

Личните Ви данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно. В случай, че не дадете своето съгласие за предоставяне на личните Ви данни, не може да бъдете настанени в хотела! Предоставяте националния документ за самоличност, който да бъде  обработен от специално устройство, което само извлича личните данни, необходими за регистрацията Ви .

2.3. За реализиране на корпоративни или лични събития, Хотел Троян Плаза обработва и съхранява следните данни:

 • две имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието.
 • e-mail адрес и телефон на лицето за контакт

2.4. Обработвани данни при плащане към или в Хотел Троян Плаза****

 • номер на кредитна или дебитна карта при плащане чрез пос-терминал в Хотел Троян Плаза****
 • банкова сметка при плащане по банков път
 • фирмени данни при издаване на фактура при желание от клиента

2.5. За цели свързани с рекламна дейност на Хотел Троян Плаза****

 • е-mail, име и телефон на клиента за целите на директния маркетинг – изпращане на актуални оферти, промоции и отстъпки
 • е-mail, име, потребителско име и телефон – при организиране на игри в социалните мрежи, при включване в рекламни снимки
 1. ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, Хотел Троян Плаза****  спазва разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

3.2. Добросъвестност и прозрачност – данните, които събира Хотел Троян Плаза****, се обработват съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител. 

3.3. Съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събира Хотел Троян Плаза****, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме законово задължени, за които имаме договорно правоотношение или за събирането им сме получили съгласието Ви.

3.4. Ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.

Моля, имайте предвид, че когато изпращате запитване до Хотел Троян Плаза**** (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги), Вие давате Вашето съгласие да съхраняваме и обработваме личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на Хотел Троян Плаза****, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като Хотел Троян Плаза**** уважава Вашата лична неприкосновеност. Хотел Троян Плаза**** гарантира, че лицата, оправомощени от него да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност.

 1. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Хотел Троян Плаза**** прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Хотел Троян Плаза**** може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изисква това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на Хотел Троян Плаза****. Данните, които се събират за целите на настаняване в Хотел Троян Плаза**** е достъпна за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Общини, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите ни,
Вие приемате използваните от нас 'бисквитки'.

Резервирайте до 01.09.24г. и се възползвайте от 15% намаление с промокод 15OFF.

    * Не важи за празнични дни и пакетни оферти*

15% ОТСТЪПКА

15% ОТСТЪПКА